Welcome to our Group!

From the left: David Mandrus, Jiaqiang Yan, Amal Al-Wahish, Nirmal Ghimire, Guixin Cao, Siwei Tang,  Lekhanath Poudel, Ryan Latture, Ling Li, and Jieyu Yi (photograph taken 11/16/2011).